Odstúpenie od zmluvy

Úvod InformácieOdstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pokiaľ však je predmetom tejto zmluvy zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu info@topolvar.sk) na adrese: Ivan Klbik TOPOĽVÁR, Hlavná 31, 95193 Topoľčianky, telefón: +421 949 215 324.

 

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na tejto stránke nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. IX ods. 12 obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu s výnimkou, že vrátenie sa uskutočnilo spôsobom spätnej prepravy vyžiadanej u predávajúceho.


Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Na spotrebované služby ako napríklad dobierka sa nevzťahuje nárok na vrátenie. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.Formulár na odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................................

Adresa: ......................................................................................

Telefónne číslo: ......................................................................................

Mail: ......................................................................................

Číslo účtu v tvare IBAN, kam žiadam vrátiť peniaze:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ďalej len „spotrebiteľ“) Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom: Ivan Klbik TOPOĽVÁR, IČO: 51097109, DIČ: 1028089095, Hlavná 31, 95193 Topoľčianky, živnostenský register: 430-51763, Prevádzka: TOPOĽVÁR, Hlavná 31, 95193 Topoľčianky, Telefón: +421 949 215 324, Email: info@topolvar.sk (ďalej len "Predávajúci"), ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa:........................................., a potvrdenia uzatvorenia zmluvy zo dňa: ....................................... . Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa faktúry): ............................................................ .................................................................................................................................................................., ktorý mi bol dodaný dňa: ......................................., číslo faktúry: .......................................................... Tovar som vrátil osobne / doručením prevádzkovateľovi na adresu: (nehodiace sa preškrtnite) Ivan Klbik TOPOĽVÁR, Hlavná 31, 951 93  Topoľčianky

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe. Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

V ..................................................., dňa ....................................

 

 

Podpis spotrebiteľa: ...........................................................

Copyright 2019 - 2024 © TOPOLVAR.sk